پروژه تصفيه تکميلي پساب فولادشهر افتتاح شد

آب های زیر زمینی

مقالات
بازدید: 52
 پروژه تصفيه تکميلي پساب فولادشهر افتتاح شد

فولادشهر – خبرنگاررسالت:
پروژه تصفيه تکميلي پساب فولادشهر با حضورفرماندارلنجان،امام جمعه ،بخشدار،اعضاي شوراي اسلامي و شهردارفولادشهر و ديگر مسئولان شهر و شهرستان افتتاح شد.دهقان خدابنده بخشدار فولادشهرگفت: جهان با بحران کم آبي روبه‌روست. در سال‌هاي اخير به‌دليل مصرف بي‌رويه منابع آب درکنار تغييرات اقليمي، شهرها وکشورهاي مختلف با مشکل کمبود آب آشاميدني مواجه هستند.وي توضيح داد: آب مهم ترين زير ساخت اقتصادي هرکشور است و ارتباط پيوسته اي با اميد به زندگي،محيط زيست،امنيت غذايي،تقسيمات جغرافيايي،بروز جنگ و غيره دارد . در ادامه خليل مصطفي زاده رئيس شوراي اسلامي بخش فولادشهر با بيان معضل کم آبي حاکم برکشور افزود: فولادشهر نزديک به 500 هکتار فضاي سبز دارد واز طرفي نه تنها اين بخش بلکه کشورمان با کمبود آب مواجه بوده و سطح آب هاي زيرزميني نيزکم شده است به همين دليل به‌عنوان اولين گام شوراي دوره پنجم تصميمي مبني برتکميل تصفيه پسآب فولادشهر جهت رفع بوي بد و رنگ کدر آن گرفته شد و با توجه به وضعيت مالي شهرداري خوشبختانه با تأمين اعتبار(هزينه پروژه تصفيه تکميلي 2ميلياردتومان ومجموع کل هزينه پروژه از سال 92 که استارت خورد 5/6 ميليارد تومان) وپرداخت مطالبات پيمانکار ،پروژه با آب بهداشتي ومناسب نسبت به گسترش وآبياري فضاي سبز تهيه مي شود.

بازدید: 1034تاریخ انتشار : 1400/06/21