اختراعات

 

 

ردیف
عنوان اختراع
شماره ثبت
1
ساخت پكيج هاي نوين تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به روش رشد تلفيقي
65544
2
آكنه معلـق نيلفام مورد استفاده در تصفيــه خانه هاي آب و فاضـلاب
66343
3
ساخـت پكيج هـاي نـوين تصفـيه شـيـميـايي فـاضــلاب هاي صنـعتي
67208