اختراعات

 

اختراعات ثبت شده :

 
ردیف عنوان ثبت اختراع شماره ثبت
1 ساخت پكيج هاي نوين تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به روش رشد تلفيقي 65544
2 آكنه معلـق نيلفام مورد استفاده در تصفيــه خانه هاي آب و فاضـلاب 66343
3 ساخـت پكيج هـاي نـوين تصفـيه شـيـميـايي فـاضــلاب هاي صنـعتي 67208