اختراعات

 

اختراعات ثبت شده :

 
ردیف عنوان ثبت اختراع شماره ثبت
1 ساخت پكيج هاي نوين تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به روش رشد تلفيقي 65544
2 آكنه معلـق نيلفام مورد استفاده در تصفيــه خانه هاي آب و فاضـلاب 66343
3 ساخـت پكيج هـاي نـوين تصفـيه شـيـميـايي فـاضــلاب هاي صنـعتي 67208

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625