آب و فاضلاب مازندران- مسکن مهر ساری

 طراحی تصفیه خانه  فاضلاب به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت، اجرا و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز
آب و فاضلاب مازندران- مسکن مهر ساری
ساری
پروژه های انجام شده


 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625