کارخانه قند اصفهان

 نصب  تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب فاز اول

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
نصب تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 3000 متر مکعب در شبانه روز
(فاز اول و دوم)
کارخانه قند اصفهان  
اصفهان
پروژه های انجام شده


 
 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625