کارخانه قند اصفهان

 نصب  تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب فاز اول

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
نصب تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 3000 متر مکعب در شبانه روز
(فاز اول و دوم)
کارخانه قند اصفهان  
اصفهان
پروژه های انجام شده