شرکت فراورده های گوشتی آروین

 طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز


شرح

کارفرما

مکان

وضعیت پروژه

مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی، ساخت پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز

فرآورده های گوشتی آروین

اصفهان

پروژه های انجام شده


مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625