شرکت فراورده های گوشتی آروین

 طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز


شرح

کارفرما

مکان

وضعیت پروژه

مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی، ساخت پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز

فرآورده های گوشتی آروین

اصفهان

پروژه های انجام شده