کارخانه کاشی مرجان

 طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی، ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز
کاشی مرجان
اصفهان
پروژه های انجام شده