سازمان فضای سبز شهرداری کاشان

 طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز به همراه فونداسیون

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625