عمران شهر جدید مجلسی

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز
عمران شهر جدید مجلسی
اصفهان
پروژه های انجام شده


 
 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625