شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در نظر دارد تعدادی نمیانده در سراسر کشور اعطا نماید لذا از شرکت هایی با حوضه تخصصی آب و فاضلاب و تاسیسات که دارای رزومه کاری میباشند جهت اخذ نمایندگی دعوت میگردد.

 آقای مهندس فروغی با شماره همراه 09368286635 جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر حضورتان معرفی می­ شوند.

Email: commercial@nilfam-co.com
E.mail: nilfam_co@yahoo.com

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625