فضای سبز فولادشهر

فضای سبز فولادشهر

Share
232 بازدید
 

  فضای سبز فولادشهر

  ویدئو
  بازدید: 231

  مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

  پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

   پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

   پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

  مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625