سیسنم تصفیه تکمیلی جهت فضای سبز شهرداری فولاد شهر به ظرفیت جریان ورودی 75 لیتر در ثانیه