استانداردها و قوانین مرتبط با فاضلاب و پساب
 
استانداردهای  پساب خروجی

استفاده از پساب - واژه نامه (استاندارد INSO 22757)

استفاده از پساب در مصارف شهری (استاندارد INSO 10596)

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی (استاندارد INSO 7401)

استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده (استاندارد INSO15633) 

بررسي وضعيت فاضلاب هاي صنعتي و بهداشتي ایران

چالش های استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف خانگی و شهری

حکم شرعی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب
 
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب (وزارت نیرو)

راهنمای ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب

روش های اندازه گیری پارامترها در فاضلاب

روش های مختلف آبیاری در بخش کشاورزی توسط فاضلاب (استاندارد INSO 7401)

کاربردهای  پساب تصفیه شده در مصارف خانگی

کیفیت آب و پساب در مصارف صنعتی و تفرجی 

مدیریت فاضلاب های شهری و صنعتی جهان

مقررات استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف خانگی و شهری

نقش دولت ها در مدیریت فاضلاب
 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625