استانداردها و قوانین مرتبط با فاضلاب و پساب
 
استانداردهای  پساب خروجی

استانداردهای کیفی EPA در آبیاری با پساب تصفیه شده

استانداردهای کیفی FAO در آبیاری با پساب تصفیه شده

استانداردهای کیفی NAS در آبیاری با پساب تصفیه شده

استانداردهای کیفی WHO در آبیاری با پساب تصفیه شده
 
استفاده از پساب - واژه نامه (استاندارد INSO 22757)

استفاده از پساب در مصارف شهری (استاندارد INSO 10596)

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی (استاندارد INSO 7401)

استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده (استاندارد INSO15633) 

بررسي وضعيت فاضلاب هاي صنعتي و بهداشتي ایران

جامدات زیستی تصفيه خانه های فاضلاب شهری

چالش های استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف خانگی و شهری

حکم شرعی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب
 
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب (وزارت نیرو)

راهنمای ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب

روش های اندازه گیری پارامترها در فاضلاب

روش های مختلف آبیاری در بخش کشاورزی توسط فاضلاب (استاندارد INSO 7401)

کاربردهای  پساب تصفیه شده در مصارف خانگی

کیفیت آب و پساب در مصارف صنعتی و تفرجی 

مدیریت فاضلاب های شهری و صنعتی جهان

مقررات استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف خانگی و شهری

نقش دولت ها در مدیریت فاضلاب