خدمات آزمایشگاهی

 توانمندی های شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در زمینه خدمات آزمایشگاهی شامل موارد زیر است:

اندازه گیری کاتیون ها و آنیون ها در آب و فاضلاب های صنعتی و بهداشتی

اندازه گیری کلیه پارامترهای شیمیایی، میکروبی و سموم آفلا توکسین ها در آب و فاضلاب

اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در آب و پساب زهاب های کشاورزی

اندازه گیری فلزات سنگین در ماتریکس های مختلف با حساسیت ppb

اندازه گیری عناصر و پارامترهای لازم در پساب کارخانجات جهت تهیه گزارش زیست محیطی

اندازه گیری های مربوط به محیط کار و طب کار


پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی (آب و فاضلاب) شرکت مهندسی کاشفان نیلفام