لجن روب دوار، کارخانه قند نقش جهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه نیم پل لجن روب دوار
کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده
 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625