لجن روب دوار، کارخانه قند نقش جهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه نیم پل لجن روب دوار
کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده