تصفيه آب (اسمز معکوس)، معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت دستگاه تصفیه آب به ظرفیت 50 مترمکعب به روش اسمز معکوس
معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده