تصفيه آب (اسمز معکوس)، معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت دستگاه تصفیه آب به ظرفیت 50 مترمکعب به روش اسمز معکوس
معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده


 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625