تصفیه خانه فاضلاب صنعتی كارخانه قند نقش جهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت، تامین و نصب تجهیزات مورد استفاده تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه نیم پل لجن روب
کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده