پل لجن روب تصفیه خانه نجف آباد

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
عملیات نصب ادوات و تجهیزات تصفیه خانه نجف آباد
تصفیه خانه نجف آباد
نجف آباد
پروژه های انجام شده

 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625