پل دوار در حوضچه ته نشینی شرکت نفت سپاهان

 
شرح
کارفرما
تجهیزات پکیج
مکان
وضعیت پروژه
طراحی مهندسی، خرید، ساخت، نظارت بر ساخت و خرید، اجرا، راه اندازی و راهبری شش ماهه تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان
مجهز به سیستم آنالایزر آنلاین بر روی پساب صنعتی:
COD, pH, TSS, CU, EC, T
فیلترپرس
پل دوار در حوضچه ته نشینی
اصفهان
پروژه های انجام شده