فیلترپرس نفت سپاهان

 
شرح
کارفرما
تجهیزات پکیج
مکان
وضعیت پروژه
طراحی مهندسی، خرید، ساخت، نظارت بر ساخت و خرید، اجرا، راه اندازی و راهبری شش ماهه تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان
مجهز به سیستم آنالایزر آنلاین بر روی پساب صنعتی:
COD, pH, TSS, CU, EC, T
فیلترپرس
پل دوار در حوضچه ته نشینی
اصفهان
پروژه های انجام شده


  

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625