شرکت صنایع شیمیایی ایران

 پکیج نوین سیستم چربیگیر شرکت صنایع شیمیایی ایران

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت پکیج نوین سیستم چربیگیر به ظرفیت 20 مترمکعب در ساعت
سارا کاشی  
اصفهان
پروژه های انجام شده


 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625