شرکت صنایع شیمیایی ایران

 پکیج نوین سیستم چربیگیر شرکت صنایع شیمیایی ایران

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت پکیج نوین سیستم چربیگیر به ظرفیت 20 مترمکعب در ساعت
سارا کاشی  
اصفهان
پروژه های انجام شده