توصیه نامه پکیج نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

پکیج نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش رشد تلفیقی ( شماره ثبت اختراع 65544)

پکیج نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش رشد تلفیقی

توصیه نامه شرکت آب و فاضلاب اصفهان جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

 

توصیه نامه جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه استانداری اصفهان جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه استانداری اصفهان جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه وزارت راه و شهرسازی جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

توصیه نامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جهت استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب نیلفام

و دهها توصیه نامه دیگر از ارگانها دولتی و خصوصی جهت استفاده از پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب ، پکیج چربی گیر daf

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co