اختراعات

 

اختراعات ثبت شده :

 
ردیف عنوان ثبت اختراع شماره ثبت
1 ساخت پكيج هاي نوين تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به روش رشد تلفيقي 65544
2 آكنه معلـق نيلفام مورد استفاده در تصفيــه خانه هاي آب و فاضـلاب 66343
3 ساخـت پكيج هـاي نـوين تصفـيه شـيـميـايي فـاضــلاب هاي صنـعتي 67208

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350