کارخانه قند اصفهان

 نصب  تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب فاز اول

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
نصب تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 3000 متر مکعب در شبانه روز
(فاز اول و دوم)
کارخانه قند اصفهان  
اصفهان
پروژه های انجام شده


 
 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350