شرکت فراورده های گوشتی آروین

 طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز


شرح

کارفرما

مکان

وضعیت پروژه

مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی، ساخت پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز

فرآورده های گوشتی آروین

اصفهان

پروژه های انجام شده


ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350