عمران شهر جدید مجلسی

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز
عمران شهر جدید مجلسی
اصفهان
پروژه های انجام شده


 
 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350