مقایسه اقتصادی احداث یک واحد اسمز معکوس نسبت به یک واحد تبادل یون

شناورسازی

مقالات
بازدید: 367

تصفیه به کمک لجن فعال

مقالات
بازدید: 325

مقاسیه اقتصادی

بررسی ها نشان داده که هزینه سرمایه گذاری اولیه  برای احداث یک واحد اسمز معکوس نسبت به یک واحد تبادل یون در ظرفیت مساوی،بیشتر است .اما درادامه ،روش تبادل یون نیاز به هزینه بیشتری برای نگهداری (شامل هزینه عملیات احیاء کننده وهزینه جا یگزینی  رزین هایی که کار آئی آن ها کاهش یافته است) دارد.از بین موارد یاد شده، قیمت مواد شیمیا ئی حدود 70درصد هزینه های بهره برداری ونگهداری روش تبادل یون را شامل میشود.ازراه های دیگر برای کاهش هزینه بهره برداری سیستم های تبادل یون،تاسیس واحد های تولیدی  مواد شیمیائی مورد نیاز برای فرآیند،درکنار تصفیه خانه فاضلاب است که نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیادی دارد. درمقابل روش اسمز معکوس نیاز به انرژی فراوان دارد که کاملا مرتبط با قیمت برق می باشد.

در سال های اخیر با دستیابی به فناوری تولید غشاءهای فشار پائین،مقدار برق مصرفی  سیستم های اسمز معکوس بین 30تا60 درصدکاهش یافته است. زیرا سیستم های قدیمی با فشاری معادل PSI400 تا PSI600 کار می کردند وسیستم های جدید با فشاری معادل PSI250(برای سیستم های خانگی PSI50-100 ) بهره برداری می شوند بنا براین ارآن جائی که میزان برق مصرفی رابطه مسقیم با فشار سیستم دارد درنتیجه میزان برق مصرفی نیز کاهش می یابد .درعین حال باید توجه نمودکه هزینه مصرفی برق پمپ های سیستم اسمز معکوس، وهنگامی که درمقیاس بزرگ ازاین سیستم ها می خواهد استفاده شود،هزینه برق مصرفی باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.    

تصفیه آب :

تصفیه آب جهت مصارف گوناگونی همچون مصارف صنعتی- آشامیدنی و غیره امری ضروری است.

مواد جامد موجود در آب و روش های حذف آن:

1- جامد محلول در آب (TDS)

2- جامد معلق در آب (SS)

از جمله مواد جامد مهم موجود در آب می‌توان به سدیم-منیزیم - آنیون سولفات - آنیون کربنات اشاره نمود.

میزان مجاز مواد جامد در آب آشامیدنی 500 میلی‌گرم در لیتر (ppm) می‌باشد.

میزان مواد جامد در آب دریا بین 10000 الی 40000 میلی‌گرم در لیتر (ppm) می‌باشد.
 

روش‌های موجود برای حذف ذرات جامد محلول در آب:

1- تبخیر و تقطیر

2- فیلتراسیون

3- روش اسمزمعکوس(R.O)

فیلتراسیون:
   همانطور که از نامش پیدا است با عبور آب از فیلتر‌های متفاوت می‌توان این عمل را انجام داد.

روش اسمزمعکوس:

امروز از این روش که از غشاء (Membrane) استفاده می‌شود جهت حذف ناخالصی‌های آب بسیار استفاده می‌شود.

در این سیستم آب ورودی بعد از عبور از فیلترهای متفاوت اولیه از طریق پمپ به داخل محفظه غشای موجود پمپاژ شده و سپس آب شیرین از محفظه خارج می‌گردد. کنترل فرآیند برعهده شیر کنترل می‌باشد.

هنوز تکنولوژی ساخت این غشا‌ها فقط در اختیار کشورهای امریکا ـ ژاپن و کره می‌باشد.

وجود فیلترهای اولیه قبل از غشاء جهت افزایش طول عمر غشاء بسیار ضروری می‌باشد. زیرا آن فیلترها با جذب ذرات معلق و کدورت‌ها باعث می‌شوند آب تمیزی وارد غشاء گردد.

 

بازدید: 375تاریخ انتشار : 1397/07/12

    ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

    پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

     پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

     پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

    مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350