پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی- عمران شهر جدید مجلسی (ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز)


پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نفت سپاهان

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت


پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت


پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی-دشهر ساری


 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350