خدمات آزمایشگاهی

 توانمندی های شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در زمینه خدمات آزمایشگاهی شامل موارد زیر است:
  • اندازه گیری کاتیون ها و آنیون ها در آب و فاضلاب های صنعتی و بهداشتی
  •  اندازه گیری کلیه پارامترهای شیمیایی، میکروبی و سموم آفلا توکسین ها در آب و فاضلاب
  • اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در آب و پساب زهاب های کشاورزی
  • اندازه گیری فلزات سنگین در ماتریکس های مختلف با حساسیت ppb
  •  اندازه گیری عناصر و پارامترهای لازم در پساب کارخانجات جهت تهیه گزارش زیست محیطی
  •          اندازه گیری های مربوط به8 محیط کار و طب کارپارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی (آب و فاضلاب) شرکت مهندسی کاشفان نیلفام

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350