تصفيه آب (اسمز معکوس)، معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت دستگاه تصفیه آب به ظرفیت 50 مترمکعب به روش اسمز معکوس
معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده


 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350