تصفیه خانه فاضلاب صنعتی كارخانه قند نقش جهان

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت، تامین و نصب تجهیزات مورد استفاده تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه نیم پل لجن روب
کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان
پروژه های انجام شده

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350