فیلترپرس نفت سپاهان

 
شرح
کارفرما
تجهیزات پکیج
مکان
وضعیت پروژه
طراحی مهندسی، خرید، ساخت، نظارت بر ساخت و خرید، اجرا، راه اندازی و راهبری شش ماهه تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان
مجهز به سیستم آنالایزر آنلاین بر روی پساب صنعتی:
COD, pH, TSS, CU, EC, T
فیلترپرس
پل دوار در حوضچه ته نشینی
اصفهان
پروژه های انجام شده


  

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350