سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت، اجرا و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج  
کرج
پروژه های انجام شده


 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350