شرکت صنایع شیمیایی ایران

 پکیج نوین سیستم چربیگیر شرکت صنایع شیمیایی ایران

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
ساخت پکیج نوین سیستم چربیگیر به ظرفیت 20 مترمکعب در ساعت
سارا کاشی  
اصفهان
پروژه های انجام شده


 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350