کارخانه سارا کاشی

 پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 مترمکعب 

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز
سارا کاشی  
اصفهان
پروژه های انجام شده


 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 6745625