افتخارات

فناور و کارآفرین برتر استان در دوره های مختلف - به انتخاب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محصـول برتر ایــران - به انتخاب دومین جشـنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایـران کسـب لــوح زریـن - به انتخاب نهمین جشـنواره شیـخ بهـایی (معتبرترین جشنواره علمی کشور) کسب عنوان برترین شرکت دانش بنیان آســیا - به انتخــاب ســازمان پـارک هـای علـم و فنـاوری آســـیا کسب رتبه اول در میان شرکت های دانش بنیان (چندین دوره) - به انتخاب شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کسـب جایزه مـلی مدیریت فنـاوری - به انتخاب سومین دوره جایزه مـلی انجمن مدیریت فناوری طـرح برگزیده کشـــوری - به انتخاب چهارمین جشنواره علم تا عمل شرکت فنی-مهندسی برتر -به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان شرکت پژوهشی برتر -به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ایده برتر رویداد بین المللی ثروت و جسارت - در بخش آب و سلامت در سال 2016 ایـده برتر ایــران - به انتخاب دومین جشـنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایـران

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350