اختراعات

اختراعات ثبت شده :


ردیف عنوان ثبت اختراع شماره ثبت
1 ساخت پكيج هاي نوين تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به روش رشد تلفيقي 65544
2 آكنه معلـق نيلفام مورد استفاده در تصفيــه خانه هاي آب و فاضـلاب 66343
3 ساخـت پكيج هـاي نـوين تصفـيه شـيـميـايي فـاضــلاب هاي صنـعتي 67208

"ساخت پكيج هاي نويــن تصفيه بيولـوژيكي فاضلاب به روش رشـد تلفيقي" به شماره ثبت اختـراع 65544

"آكنه معلق نيـلفام مورد استفاده در تصفيه خانه هـاي آب و فاضـلاب" به شمـاره ثبت اختـراع 66343

"سـاخت پكيج هـاي نويـن تصـفيه شيميـايي فاضــلاب هاي صنـعتي" به شماره ثبت 67208

گواهینامه ثبت علامت با عنوان

گواهینامه ثبت علامت با عنوان "کاشفان نیلفام" به شــماره ثبــت 037914

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co