گواهینامه ها

جواز ها و استاندارد های کسب شده توسط شرکت مهندسی کاشفان نیلفام :ردیف جوازها و استانداردها منبع تایید کننده
1 صلاحیت پیمانکاری در رشته های آب (رتبه 4)  و تاسیسات (رتبه 5)  و صنعت (رتبه 5) سازمان مدیریت و برنامه ریزی
2 گواهینامه صلاحیت  بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب (رتبه 4) شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
3 مجوز واحد فناوری، طراحی و ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به شماره 9421078 وزارت علوم و تحقیقات -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
4 تاییدیه کارایی دستگاه پکیج های نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شرکت مهندسی کاشفان نیلفام شرکت آب و فاضلاب اصفهان
5 تاییدیه عملکردشرکت مهندسی کاشفان نیلفام شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
6 پروانه پژوهش- صنایع زیست محیطی،آب و فاضلاب و فیلتراسیون به شماره 1330266/35396/104 وزارت صنعت،معدن و تجارت
7 جواز واحد فنی و مهندسی-صنایع زیست محیطی،آب و فاضلاب و فیلتراسیون شماره 1330222/55876/104 وزارت صنعت،معدن و تجارت
8 پروانه واحد فنی و مهندسی-صنایع زیست محیطی،آب و فاضلاب و فیلتراسیون شماره 1330222/35398/104 وزارت صنعت،معدن و تجارت
9 جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی -صنایع زیست محیطی،آب و فاضلاب و فیلتراسیون شماره 1330222/59679/104 وزارت صنعت،معدن و تجارت
10 گواهی کیفیت و استاندارد جوش AWSD1.1 شرکت بازرسین فنی ناظران
11 گواهی کیفیت و استاندارد سند بلاست و رنگآمیزی ( دستورالعمل ssp2.5 برای رنگ آمیزی) شرکت بازرسین فنی ناظران
12 تاییدیه گزارش طرح ایده محوری با موضوع طراحی و ساخت پکیج های نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های صنعتی و بهداشتی به روش رشد تلفیقی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
13 تاییدیه کارایی دستگاه پکیج های نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شرکت مهندسی کاشفان نیلفام آزمایشگاه های معتمد محیط زیست
14 تاییدیه کارایی دستگاه و پیشنهادی به مسکن های مهر وزارت مسکن و شهرسازی
15 ثبت علایم تجاری به شماره ثبت 03794 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
16 جواز تاسیس کارگاه/ نوع الف ( تولید انحصاری) 1335872/54619/104 وزارت صنعت،معدن و تجارت
17 گواهی تحقیق و توسعه به شماره 1335872/1013 وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

مجــوز واحـد فنـــاوری با عنـوان “ طـراحی و سـاخت پکیج های نوین تصفیـه آب و فاضـــلاب ” از وزارت علـ

مجــوز واحـد فنـــاوری با عنـوان “ طـراحی و سـاخت پکیج های نوین تصفیـه آب و فاضـــلاب ” از وزارت علـ

 اســــــــــــــــــتقــرار نظــــــــــــــام مــدیـریت کیفیـت ایــــــــــــــــــــزو 2008 :9001

اســــــــــــــــــتقــرار نظــــــــــــــام مــدیـریت کیفیـت ایــــــــــــــــــــزو 2008 :9001

جــواز تاسـیس کارگــاه صنعـتی در زمـینه تخصصـی  “پکیج نوین تصفیه فاضلاب” از نوع الف

جــواز تاسـیس کارگــاه صنعـتی در زمـینه تخصصـی “پکیج نوین تصفیه فاضلاب” از نوع الف

پـروانه فنـی و مهنــدسی در زمینـه “ صنایع زیست محیطی، آب و فاضلاب و فیلتراسـیون

پـروانه فنـی و مهنــدسی در زمینـه “ صنایع زیست محیطی، آب و فاضلاب و فیلتراسـیون

پروانه پژوهشــی در زمینـه “ صنـایع زیسـت محیطی، آب و فاضلاب و فیلتراســـیون ”

پروانه پژوهشــی در زمینـه “ صنـایع زیسـت محیطی، آب و فاضلاب و فیلتراســـیون ”

جــواز تاسـیس کارگــاه صنعـتی در زمـینه تخصصـی “  تجهــیزات آب و فاضــلاب”

جــواز تاسـیس کارگــاه صنعـتی در زمـینه تخصصـی “ تجهــیزات آب و فاضــلاب”

ارایه محـصول در نمایشـگاه هــای بین المللی اختراعات تجاری ســازی شده جهـــانی در دوره های مختلف و عض

ارایه محـصول در نمایشـگاه هــای بین المللی اختراعات تجاری ســازی شده جهـــانی در دوره های مختلف و عض


 

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co