افتخارات

ایده برتر رویداد بین المللی ثروت و جسارت - در بخش آب و سلامت در سال 2016

ایده برتر رویداد بین المللی ثروت و جسارت - در بخش آب و سلامت در سال 2016

کسب عنوان برترین شرکت دانش بنیان آســیا - به انتخــاب ســازمان پـارک هـای علـم و فنـاوری آســـیا در

کسب عنوان برترین شرکت دانش بنیان آســیا - به انتخــاب ســازمان پـارک هـای علـم و فنـاوری آســـیا در

محصـول برتر ایــران - به انتخاب دومین جشـنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایـران

محصـول برتر ایــران - به انتخاب دومین جشـنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایـران

کسـب جایزه مـلی مدیریت فنـاوری - به انتخاب سومین دوره جایزه مـلی انجمن مدیریت فناوری

کسـب جایزه مـلی مدیریت فنـاوری - به انتخاب سومین دوره جایزه مـلی انجمن مدیریت فناوری

طـرح برگزیده کشـــوری - به انتخاب چهارمین جشنواره علم تا عمل

طـرح برگزیده کشـــوری - به انتخاب چهارمین جشنواره علم تا عمل

کسـب لــوح زریـن - به انتخاب نهمین جشـنواره شیـخ بهـایی (معتبرترین جشنواره علمی کشور)

کسـب لــوح زریـن - به انتخاب نهمین جشـنواره شیـخ بهـایی (معتبرترین جشنواره علمی کشور)

ایـده برتر ایــران - به انتخاب دومین جشـنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایـران

ایـده برتر ایــران - به انتخاب دومین جشـنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایـران

شرکت فنی-مهندسی برتر -به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

شرکت فنی-مهندسی برتر -به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

شرکت پژوهشی برتر -به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

شرکت پژوهشی برتر -به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

فناور و کارآفرین برتر استان در دوره های مختلف - به انتخاب وزارت علوم و تحقیقات استان اصفهان

فناور و کارآفرین برتر استان در دوره های مختلف - به انتخاب وزارت علوم و تحقیقات استان اصفهان

کسب رتبه اول در میان شرکت های دانش بنیان (چندین دوره) - به انتخاب شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

کسب رتبه اول در میان شرکت های دانش بنیان (چندین دوره) - به انتخاب شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

واحد نمونه برتر فنی  و مهندسی سال 93 - ایده برتر جشنواره سرمایه گذاری در ایتالیا در بخش آب و سلامت

واحد نمونه برتر فنی و مهندسی سال 93 - ایده برتر جشنواره سرمایه گذاری در ایتالیا در بخش آب و سلامت

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co