آزمایشگاههای معتمد محیط زیست


متاسفانه در بیشتر تصفیه خانه ها چنین امکاناتی در نظر گرفته نمی شود تا بتوان به کمک آنها مسایل را ارزیابی نمود. اما باید در نظر گرفت که نتایج حاصل از آزمایش نه تنها شرایط  فرآیند تصفیه را ارزیابی می نماید بلکه مشکلاتی را به وجود خواهد آمد و عوامل موثر در عملکرد متفاوت تصفیه خانه را نیز تعیین می کند. از این رو لازم می نماید در تصفیه خانه ای که میزان جریان بالایی از فاضلاب تصفیه می شود و بحث استفاده مجدد نیز مطرح است، امکانات مربوط به انجام آزمایش  و تعیین مقدار پارامترهایی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد در محل تصفیه خانه به وجود آید. در غیر این صورت باید از امکانات آزمایشگاهی مراکز علمی برای تعیین شاخصهای آزمایشی سود جست.

جهت در یافت لیست آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست اینجا کلیک کنید

  

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co