نشریات

 

ليست استانداردها و پيش نويس استانداردهاي كميته (فاضلاب)

رديف شماره استاندارد داخلي تاريخ انتشار پيش نويس استاندارد تاريخ انتشار استاندارد داخلي نوع استاندارد موضوع شماره سازمان مديريت و برنامهريزي سال انتشار
1 33 دي 65 تير 72   لوله ها و قطعات اتصالي سفالي    
2 34 اسفند 65 بهمن 71 2 مباني و ضوابط طراحي شبكه هاي جمع آوري آبهاي  سطحي و فاضلاب شهري 3-118 1371
3 43 مرداد 66 تير 72   لوله هاي آزبست سيمان فاضلابي    
4 52 خرداد 67 مرداد 72 2 ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه فاضلاب شهري 3-129 1372
5 133 آذر 73     راهنماي تهيه اسناد مدارك مناقصه و اسناد مدارك پيمان براي طرحهاي تصفيه آب و فاضلاب شهري    
6 142 مرداد 74 مهر 75 2 مكمل ضوابط طراحي شبكه هاي جمع آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري 163 1376
7 151 دي 74 آبان 82   لوله هاي فولادي براي آبرساني و فاضلاب 6771 *استاندارد ملي 1382
8 164 مهر 75 مهر 77   راهنماي تدوين ضوابط و مقررات درباره پذيرش مشتركين سيستم فاضلاب شهري    
9 177 اسفند 75 دي 86   فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرحهاي فاضلاب و آبهاي سطحي    
10 208 اسفند 76 اسفند 79   فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشريحي) و مرحله سوم (نظارت) طرحهاي فاضلاب شهري وآبهاي سطحي    
11 214 اسفند 77 خرداد 80 3 راهنماي بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري (تصفيه مقدماتي) 237 1380
12 220 خرداد 78 خرداد 81   آمادهسازي لجن حاصل از تصفيه فاضلاب شهري براي مصارف كشاورزي    
13 234 مهر 79 فروردين 82 3 راهنماي تعيين و انتخاب وسايل و لوازم آزمايشگاه تصفيه خانه هاي فاضلاب 285 1383
14 237 اسفند 79 اسفند 80 1 ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه خانه هاي فاضلاب 275 1383
15 245 دي  80 فروردين 82 3 راهنماي بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري- بخش دوم- تصفيه ثانويه 1383
16 249 بهمن 80 خرداد 83 3 جزئيات تيپ خطوط انتقال و شبكه هاي آب و فاضلاب  291 1383
17 254 بهمن 82 مرداد 82 3 راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري 278 1383
18 270 مهر 82     راهنماي بهره برداري ونگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري- بخش سوم
 ( تصفيه طيبعي و بركه هاي تثبيت )
   
19 275 اسفند 82 تير 84 3 آماده سازي و تميز كاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش 306 1384
20 278 خرداد 83 دي 85 3 راهنماي طراحي تلمبه خانه هاي فاضلاب 347 1386
21 289 مرداد 84 ارديبهشت 86   دستورالعمل اندازه گيري و ثبت پارامترها در
 تصفيه خانه هاي فاضلاب و پردازش آن
   
22 290 شهريور 84 تير 86   راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه خانه هاي فاضلاب 405 1387
23 297 ارديبهشت 85 آبان 86   راهنماي نصب انشعابات فاضلاب ابنيه 382 1386
24 298 خرداد 85 فروردين 88   راهنماي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي
جمعآوري فاضلاب
   
25 304* آذر 85 اسفند 85   لوله هاي بتني مسلح براي جمع آوري آب باران و فاضلاب– ويژگيها ( بازنگري استاندارد 146 – الف ) 8906 *استاندارد ملي 1386

 

 

به اطلاع می رساند فایل نشریات مربوط به آب و فاضلاب در CD معرفی شرکت کاشفان نیلفام موجود می باشد. لطفا جهت دریافت با ما تماس بگیرید.

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co