نظام نامه ها

ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آبهای برگشتی و پساب ها:

/uploads/files/wastewater_applications-code535.pdf
 

ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز احداث/ پروانه بهره برداری از تاسیسات تولید، انتقال، تصفیه، توزیع، فروش، جمع آوری و استفاده مجدد از آب/ فاضلاب/ پساب (سرمایه گذاران خارج از دعوت (مناقصه/مزایده) شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو):

/uploads/files/1234.pdf

 

نظام نامه استانداردهای آب و آبفا:

/uploads/files/123.pdf

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co