عضویت ها

ردیف

عنوان تشکل

کشور

شروع سال عضویت

ارگان

1

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

ایران

1388


					

2

کانون نخبگان جوان

ایران

1392


					

3

بنیاد ملی نخبگان

ایران

1392


					

4

انجمن صنفی آب و فاضلاب ایران

ایران

1395


					

5

Member of WTA

(World Techno Polis Association)

کره

2013


					

6

Member of ASPA

(Asian Science Park Association)

کره

2015


					

7

Member of GWP

(Global Water Partnership)

سوئد

1396


					

 

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co